TIETOSUOJASELOSTEET

Näiltä sivuilta löydät Certego Oy:n eri toimintojen tietosuojaselosteet. Me kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi.

 Markkinoinnin tietosuojaselosteessa kuvaamme:

 • mitä henkilötietoja keräämme sinulta verkkosivuvierailusi yhteydessä
 • kuinka käytämme tätä tietoa ja mihin tarkoituksiin
 • miten jaamme tietoa ja minne
 • kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi
 • mitkä ovat sinun oikeutesi, mukaan lukien kehen ottaa yhteyttä, mikäli sinulle herää tietosuojaan liittyviä kysymyksiä

Lisätietoa evästeiden käytöstä saatte meidän Evästeet-sivulta.

Tietosuojaseloste, markkinointi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 5.4.2018

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Certego Oy
Postiosoite: Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
Puhelinvaihde: +358 (0)10 700 701
Y-tunnus: 2127363-0

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Marja Hämäläinen, markkinointipäällikkö, Certego Oy
Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
p. +358 (0)44 2899 582, marja.hamalainen@certego.fi

Tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tähän rekisteriin liittyviä asioita. Kaikkiin muihin asioihin, ole hyvä ja tarkista oikeat yhteystiedot osoitteesta www.certego.fi.

 

3. Rekisterin nimi

Certego Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Certego Oy:n markkinoinnillisiin ja viestinnällisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käytetään Certego Oy:n asiakasviestintään, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa markkinointirekisteriin liittyvien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnassa. Uutiskirjejärjestelmästä tulevat sähköiset kirjeet voi kirjeen saaja milloin tahansa peruuttaa kirjeessä olevan linkin kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Certego Oy:n markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja Certego Oy:n asiakkaista: nimi, arvo tai ammatti, yritys / julkisyhteisö, jossa työskentelee, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot.

Henkilötietoryhmä Tietoryhmän käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Yrityksen edustaja Tietoa käytetään markkinoinnin kohdentamiseen Oikeutettu etu
Verkkosivuilla vierailijat Tietoa käytetään markkinoinnin kohdentamiseen Oikeutettu etu
Asiakaskirjeen saajat Tietoa käytetään Certegon markkinointiviestintään Oikeutettu etu / sopimus


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan henkilöltä itseltään. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan verkkosivujen kautta. Rekisteröidystä tallennetaan vain rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Fonecta Oy:n rekistereistä).

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, viruksentorjuntaohjelmilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin käyttöoikeudet ovat Certego Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Käyttöoikeuksien käyttö edellyttää Certego Oy:n pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

8. Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Muissa tapauksissa henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle

Certego Oy ei siirrä eikä luovuta henkilötietoja EU:n eikä ETA-alueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Certego Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjen mukaisesti. Lisäksi Certego Oy toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Certego Oy säilyttää markkinointirekisterin henkilötietoja yhden (1) vuoden ajan aktiivisuuden päätyttyä sekä uutiskirjepalvelimella 6 kk, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Certego Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Certego Oy säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa.

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi henkilötiedon pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Digitaaliset aineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, pääsy valtuutetuilla henkilöillä sekä järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Certego Oy:n työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet ovat lueteltuina alla. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan Certego Oy:n tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy:ltä vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Certego Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötieto sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittelyn on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava Euroopan unioin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan Certego Oy:n sovellettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista;
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Certego Oy:lle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjän kieltäytyessä toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyllä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimittajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Certego Oy
Postiosoite: Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
Puhelinvaihde: +358 (0)10 700 701
Y-tunnus: 2127363-0

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Karo Puhakka,  Certego Oy
Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
karo.puhakka@certego.fi

Tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tähän rekisteriin liittyviä asioita. Kaikkiin muihin asioihin, ole hyvä ja tarkista oikeat yhteystiedot osoitteesta www.certego.fi.

 

3. Rekisterin nimi

Certego Oy:n toimittajarekisteri. Rekisteröityjä ovat Certego Oy:n ja toimittajan välisen sopimuksen täyttämiseen liittyvät henkilöt toimittajan palveluksessa tai edustajana tai vuokratyöntekijänä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Rekisteröidyn henkilötietoryhmät

Tietoryhmän käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot

Sopimuksen mukainen yhteydenpito

Yhteistyön kehittäminen

Tiedottaminen

Sopimuskäsittely

Toimitukset

Tilauskäsittely

Logistiikka

Reklamaatioiden käsittely

 

Oikeutettu etu

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot

Laskujen käsittely

Laskujen tarkastus

Laskujen maksatus

 

Lakisääteinen velvoite

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot

Perehdytys

Kulkuoikeuksien hallinnointi toimittajan toimitiloissa yritysturvallisuuden ja työturvallisuuden toteuttamiseksi.

Oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot

Tilaajavastuulain täyttäminen

Lakisääteinen velvoite

Vuokratyöntekijän tiedot

Perehdytys

Kulkuoikeuksien hallinnointi toimittajan toimitiloissa yritysturvallisuuden ja työturvallisuuden toteuttamiseksi.

Oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustiedot

Sopimuskäsittely

Toimitukset

Tilauskäsittely

Logistiikka

Reklamaatioiden käsittely

 

Oikeutettu etu

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustiedot

Laskujen käsittely

Laskujen tarkastus

Laskujen maksatus

 

Lakisääteinen velvoite

 

5. Rekisterin tietosisältö

Certego Oy:n markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja Certego Oy:n asiakkaista: nimi, arvo tai ammatti, yritys / julkisyhteisö, jossa työskentelee, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot.

Henkilötietoryhmä

Tietosisältö

Toimittajan edustajan tai palveluksessa olevan perustiedot

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustiedot

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisteröidyn pankkitili, pankin yhteystiedot, osoitetiedot

Vuokratyöntekijän tiedot

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävä.

Tilaajavastuun mukaiset henkilötiedot

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidystä tallennetaan rekisteröidyn itsensä antamat tiedot tai yrityksen edustajan antamat tiedot.

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Vastaanottaja

Luovutuksen tarkoitus

Luovutuksen peruste

ASSA ABLOY –konserni

Toimittajan ja konsernin välinen yhteistyö.

Oikeutettu etu

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttaminen.

Lakisääteinen velvoite

Auditoinnin palveluntarjoaja

Toiminnan ja laatuvaatimusten tarkastaminen.

Käsittelysopimus

Viranomainen

Lakisääteisten vaatimusten toteuttaminen.

Lakisääteinen velvoite


8. Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Muissa tapauksissa henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle

Certego Oy ei siirrä eikä luovuta henkilötietoja EU:n eikä ETA-alueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietoryhmät

Säilytysaika

Toimittajan edustajan tai toimittajan palveluksessa olevan perustiedot

toimittajasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti tai aktiivisen yhteistyön ajan / 2 vuotta aktiivisen yhteistyön päättymisestä, (urakkatakuu umpeuduttua) jonka jälkeen tiedot poistetaan

Tilaajavastuun henkilötiedot

2 vuotta toimittajasopimuksen päättymisestä

Ostolaskujen sisältämät henkilötiedot

kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta tilikauden päättymisestä

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Certego Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Certego Oy säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa.

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi henkilötiedon pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Digitaaliset aineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, pääsy valtuutetuilla henkilöillä sekä järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Certego Oy:n työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet ovat lueteltuina alla. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan Certego Oy:n tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy:ltä vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Certego Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötieto sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittelyn on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava Euroopan unioin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan Certego Oy:n sovellettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista;
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

 Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Certego Oy:lle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjän kieltäytyessä toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyllä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

TIETOPYYNTÖ

Voit milloin tahansa pyytää muuttamaan tai poistamaan sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus saada veloituksetta kopio rekisterissämme olevista henkilötiedoistasi. Certego Oy vastaa henkilötietojesi käsittelystä, ja kaikki pyynnöt muuttaa tai poistaa näitä tietoja tai saada niistä kopio on lähetettävä osoitteeseen asiakaspalvelu@certego.fi, josta saat tarkemmat ohjeet TUPAS-tunnistautumiseen ja henkilötietopyynnön suorittamiseen. Kiitämme yhteistyöstä!