TIETOSUOJASELOSTE, markkinointi

 Markkinoinnin tietosuojaselosteessa kuvaamme:

 • mitä henkilötietoja keräämme sinulta verkkosivuvierailusi yhteydessä
 • kuinka käytämme tätä tietoa ja mihin tarkoituksiin
 • miten jaamme tietoa ja minne
 • kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi
 • mitkä ovat sinun oikeutesi, mukaan lukien kehen ottaa yhteyttä, mikäli sinulle herää tietosuojaan liittyviä kysymyksiä

Lisätietoa evästeiden käytöstä saatte meidän Evästeet-sivulta.

Tietosuojaseloste, markkinointi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 5.4.2018

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Certego Oy
Postiosoite: Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
Puhelinvaihde: +358 (0)10 700 701
Y-tunnus: 2127363-0

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Marja Hämäläinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Certego Oy
Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa
p. +358 (0)44 2899 582, marja.hamalainen@certego.fi

Tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tähän rekisteriin liittyviä asioita. Kaikkiin muihin asioihin, ole hyvä ja tarkista oikeat yhteystiedot osoitteesta www.certego.fi.

 

3. Rekisterin nimi

Certego Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Certego Oy:n markkinoinnillisiin ja viestinnällisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käytetään Certego Oy:n asiakasviestintään, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa markkinointirekisteriin liittyvien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnassa. Uutiskirjejärjestelmästä tulevat sähköiset kirjeet voi kirjeen saaja milloin tahansa peruuttaa kirjeessä olevan linkin kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Certego Oy:n markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja Certego Oy:n asiakkaista: nimi, arvo tai ammatti, yritys / julkisyhteisö, jossa työskentelee, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot.

Henkilötietoryhmä Tietoryhmän käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Yrityksen edustaja Tietoa käytetään markkinoinnin kohdentamiseen Oikeutettu etu
Verkkosivuilla vierailijat Tietoa käytetään markkinoinnin kohdentamiseen Oikeutettu etu
Asiakaskirjeen saajat Tietoa käytetään Certegon markkinointiviestintään Oikeutettu etu / sopimus
Prospekti / uusasiakas Uusasiakashankintaan liittyvien asiakasrekisterien hankinta Certegon tuotteiden ja palvelujen markkinointiviestintää varten Oikeutettu etu / sopimus


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan henkilöltä itseltään. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan verkkosivujen kautta, kuten sivuillamme olevien Leadoon chatbottien avulla. Rekisteröidystä tallennetaan vain rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Fonecta Oy:n rekistereistä).

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, viruksentorjuntaohjelmilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin käyttöoikeudet ovat Certego Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Käyttöoikeuksien käyttö edellyttää Certego Oy:n pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

8. Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Muissa tapauksissa henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle

Certego Oy ei siirrä eikä luovuta henkilötietoja EU:n eikä ETA-alueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Certego Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjen mukaisesti. Lisäksi Certego Oy toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Certego Oy säilyttää markkinointirekisterin henkilötietoja yhden (1) vuoden ajan aktiivisuuden päätyttyä sekä uutiskirjepalvelimella 6 kk, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Certego Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Certego Oy säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa.

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi henkilötiedon pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Digitaaliset aineistot ovat suojattuina lukituissa tiloissa, pääsy valtuutetuilla henkilöillä sekä järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.

Certego Oy:n työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet ovat lueteltuina alla. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan Certego Oy:n tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy:ltä vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Certego Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötieto sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Certego Oy poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittelyn on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava Euroopan unioin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan Certego Oy:n sovellettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista;
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Certego Oy:lle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjän kieltäytyessä toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyllä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

TIETOPYYNTÖ

Voit milloin tahansa pyytää muuttamaan tai poistamaan sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus saada veloituksetta kopio rekisterissämme olevista henkilötiedoistasi. Certego Oy vastaa henkilötietojesi käsittelystä, ja kaikki pyynnöt muuttaa tai poistaa näitä tietoja tai saada niistä kopio on lähetettävä osoitteeseen asiakaspalvelu@certego.fi, josta saat tarkemmat ohjeet TUPAS-tunnistautumiseen ja henkilötietopyynnön suorittamiseen. Kiitämme yhteistyöstä!