Mikko Sauramo

KESKI-SUOMI, aluejohtaja

mikko.sauramo(a)certego.fi
+358 (0)50 437 0442